وبلاگ ایران فان دات تی کی در این وبلاگ میتوانید بازی کم حجم دانلود کنید دانلود بازی کنید تمام سری های بازی دانلود بازی assassin creed دانلود کنید دانلود فیلم کنید مطالب خود را ارسال مطلب کنید فیلم از آپارات ببینید مدیر وبلاگ علمایی هست دانلود جدیدترین انیمیشن ها و فیلم ها با دوبله ی فارسی زیبا ترین عکس ها فیلم با دوبله ی فارسی دانلود بازی بازی کم حجم دانلود بازی پرحجم دانلود سری بازی های assassin creed دانلود دانلود دانلود فیلم و سریال دانلود بازی رایگان دانلود بازی رایگان دانلود بازی را, وبلاگ ایران فان دات تی کی در این وبلاگ میتوانید بازی کم حجم دانلود کنید دانلود بازی کنید تمام سری های بازی دانلود بازی assassin creed دانلود کنید دانلود فیلم کنید مطالب خود را ارسال مطلب کنید فیلم از آپارات ببینید مدیر وبلاگ علمایی هست دانلود جدیدترین انیمیشن ها و فیلم ها با دوبله ی فارسی زیبا ترین عکس ها فیلم با دوبله ی فارسی دانلود بازی بازی کم حجم دانلود بازی پرحجم دانلود سری بازی های assassin creed دانلود دانلود دانلود فیلم و سریال دانلود بازی رایگان دانلود بازی رایگان دانلود بازی را,IRAN FUN - ق_ا_ل_ب

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>

<head>
    <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
    <meta name="Theme-Designer" content="www.MyTheme.ir">

    <meta name="description" content="[cb:blog_meta_description]"/>
    <meta name="keywords" content="[cb:blog_meta_keywords]"/>
    <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="[cb:blog_title]" href="[cb:blog_rss_href]" />
    <link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="[cb:blog_title]" href="[cb:blog_atom_href]" />
    <link href="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/template/2099997/style.css" type="text/css" rel="stylesheet">

    <link rel="stylesheet" href="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/template/2099997/nivo-slider.css" type="text/css">
    <link rel="stylesheet" href="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/template/2099997/skin.css" type="text/css">

    <script type="text/javascript" src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/template/2099997/jquery-1.4.3.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/template/2099997/jquery.nivo.slider.pack.js"></script>
    <script type="text/javascript">
        var jq=jQuery.noConflict();
        jq(window).load(function() {
            jq('#slider').nivoSlider();
        });
    </script>

    <script type="text/javascript" src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/template/2099997/jquery.jcarousel.min.js"></script>
    <script type="text/javascript">
        var jq2=jQuery.noConflict();
        function mycarousel_initCallback(carousel) {
            jq2('.jcarousel-control a').bind('click', function() {
                carousel.scroll(jq2.jcarousel.intval(jq2(this).text()));
                return false;
            });
            jq2('.jcarousel-scroll select').bind('change', function() {
                carousel.options.scroll = jq2.jcarousel.intval(1);
                return false;
            });
            jq2('#mycarousel-next').bind('click', function() {
                carousel.next();
                return false;
            });
            jq2('#mycarousel-prev').bind('click', function() {
                carousel.prev();
                return false;
            });
        };

        jq2(document).ready(function() {
            jq2('#mycarousel1').jcarousel({
                auto: 2,
                vertical: true,
                scroll: 1,
                wrap: 'circular'
            });
            jq2('#mycarousel2').jcarousel({
                auto: 2,
                vertical: true,
                scroll: 1,
                wrap: 'circular'
            });
            jq2('#mycarousel3').jcarousel({
                auto: 2,
                vertical: true,
                scroll: 1,
                wrap: 'circular'
            });
        });

    </script>

    <title>[cb:blog_page_title]</title>
</head>

<body>
<div align="center">
<table border="0" width="100%" height="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td class="div2">
<div class="div00">
<div class="div0">
<div class="div000">

<div class="div60">
    <div class="div101">
        <div class="div10 , title">[cb:blog_title]</div></div>
    <div class="div11">
        <div class="div12 , des">[cb:blog_slogan]</div></div>
</div>

<div id="wrapper">
    <div class="hsl"></div>
    <div id="slider-wrapper">
        <div id="slider" class="nivoSlider">

            <!-- Start Slide Images -->

            <img src="http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/file/1395/03/photo_2017-01-18_10-12-4399250.png" alt="گروه طراحی قالب من" width="780" height="220" border="0">
            <img src="http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/file/1395/03/photo_2017-01-18_10-12-25.png" alt="گروه طراحی قالب من" width="780" height="220" border="0">
            <img src="http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/file/1395/03/photo_2017-01-18_10-12-50.png" alt="گروه طراحی قالب من" width="780" height="220" border="0">
             <img src="http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/file/1395/03/photo_2017-01-18_10-37-20.png" alt="گروه طراحی قالب من" width="780" height="220" border="0">
            <!-- End Slide Images -->

        </div>
    </div>
</div>

<div class="ss">
    <div class="s1"><cb:block_search>
        <div class="s2">
            <input type="text" name="search_text" size="32" style="border: 0px none; color:#fff; background: none; font-family:Tahoma; font-size:9pt; direction:ltr"></div>
        <div class="s3"><input type="image" src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/template/2099997/blank.gif" width=25 height=22 value="[cb:search_button_text]"></div>
    </cb:block_search></div>

    <div class="s5">
        <div class="s4 , text10"><a href="/">صفحه نخست</a></div>
        <div class="s4 , text10"><a href="mailto:[cb:blog_email]">پست الکترونیک</a></div>
        <div class="s4 , text10"><a href="[cb:blog_contact_href]">تماس با ما</a></div>
        <div class="s4 , text10"><a href="[cb:blog_atom_href]">ATOM</a></div>
        <div class="s4 , text10"><a href="http://www.mytheme.ir" target="_blank">طراح قالب</a></div>
    </div>

    <div class="mytheme">
        <div class="mytheme4">
            <g:plusone size="medium"></g:plusone>
            <script type="text/javascript">
                window.___gcfg = {lang: 'fa'};
                (function() {
                    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
                    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
                    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
                })();
            </script></div>
    </div>

</div>

<div class="div170">

    <div class="div24">
        <div class="div35">
            <div class="div25 , text5">درباره وبلاگ</div></div>
        <div class="div341">
            <div class="sm"></div>
            <div class="div32 , text1"><center>[cb:blog_logo]<br><br>
                [cb:blog_description]</center><br>
                مدیر وبلاگ : <a href="[cb:blog_author_link]">[cb:blog_author_name]</a></div>
        </div><div class="div30"></div>
    </div>

    <cb:block_author><div class="div24">
        <div class="div35">
            <div class="div25 , text5">نویسندگان</div></div>
        <div class="div341 , text1"><ul>
            <cb:loop_author><li><a href="[cb:author_href]">[cb:author_name] ([cb:author_post_count])</a></li></cb:loop_author>
        </ul></font></div><div class="div30"></div>
    </div></cb:block_author>

    <cb:block_poll><div class="div24">
        <div class="div35">
            <div class="div25 , text5">نظرسنجی</div></div>
        <div class="div341">
            <div class="sm"></div>
            <div class="div32 , text1">
                [cb:poll_question]<br>
                <cb:loop_poll>[cb:poll_answer]<br></cb:loop_poll>
                <div align="center"><br><input type="submit" value="[cb:poll_button_text]" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt"></div>
            </div></div><div class="div30"></div>
    </div></cb:block_poll>

    <cb:block_blog_tag_cloud><div class="div24">
        <div class="div35">
            <div class="div25 , text5">برچسبها</div></div>
        <div class="div341 , text1"><ul>
            <cb:loop_blog_tag_cloud><li><a href="[cb:blog_tag_cloud_href]">[cb:blog_tag_cloud_text]</a></li></cb:loop_blog_tag_cloud>
        </ul></font></div><div class="div30"></div>
    </div></cb:block_blog_tag_cloud>

</div>

<div class="div20">

    <cb:block_post><cb:loop_post><div class="div54">
        <div class="div15">
            <div class="div015"></div>
            <div class="div18 , text6"><[cb:post_title_tag]><a href="[cb:post_href]">[cb:post_title]</a></[cb:post_title_tag]></div>
        </div>
        <div class="div21">
            <div class="div55"></div>
            <div class="div56 , text4">[cb:post_body1][cb:post_body2]
                <BlogExtendedPost><br><br><b>[cb:post_continue_link]</b></BlogExtendedPost>
                <br><br><font color="#9a3b02">نوع مطلب :</font>
                <cb:block_post_category><cb:loop_post_category><a href="[cb:post_category_href]" class=text4>[cb:post_category_name]</a>،&nbsp;</cb:loop_post_category></cb:block_post_category>
                <br><font color="#9a3b02">برچسب ها :</font>
                <cb:block_post_tag><cb:loop_post_tag><a href="[cb:post_tag_href]" class=text4>[cb:post_tag_name]</a>، </cb:loop_post_tag></cb:block_post_tag>
                <br><font color="#9a3b02">لینک های مرتبط :</font>
                <cb:block_post_related_link><cb:loop_post_related_link><a href="[cb:post_related_link_href]" class=text4>[cb:post_related_link_name]</a>، </cb:loop_post_related_link></cb:block_post_related_link>

            </div></div>
        <div class="div26">
            <div class="div270">
                <div class="s27"></div>
                <div class="m20"><a href="http://reddit.com/submit?url=[cb:blog_full_address][cb:post_href]&title=[cb:post_title]" target="_blank"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/template/2099997/blank.gif" width="20" height="20" border="0" alt="" title="این مطلب را به اشتراک بگذارید"></a></div>
                <div class="m21"><a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=[cb:blog_full_address][cb:post_href]&t=[cb:post_title]" target="_blank"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/template/2099997/blank.gif" width="20" height="20" border="0" alt="" title="این مطلب را به اشتراک بگذارید"></a></div>
                <div class="m22"><a href="http://digg.com/submit?phase=2&url=[cb:blog_full_address][cb:post_href]&title=[cb:post_title]" target="_blank"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/template/2099997/blank.gif" width="20" height="20" border="0" alt="" title="این مطلب را به اشتراک بگذارید"></a></div>
                <div class="m23"><a href="http://blogger.com/?url=[cb:blog_full_address][cb:post_href]&title=[cb:post_title]" target="_blank"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/template/2099997/blank.gif" width="20" height="20" border="0" alt="" title="این مطلب را به اشتراک بگذارید"></a></div>
                <div class="m24"><a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=[cb:blog_full_address][cb:post_href]&title=[cb:post_title]" target="_blank"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/template/2099997/blank.gif" width="20" height="20" border="0" alt="" title="این مطلب را به اشتراک بگذارید"></a></div>
                <div class="m25"><a href="http://www.youtube.com/?url=[cb:blog_full_address][cb:post_href]&title=[cb:post_title]" target="_blank"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/template/2099997/blank.gif" width="20" height="20" border="0" alt="" title="این مطلب را به اشتراک بگذارید"></a></div>
                <div class="m26"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=[cb:blog_full_address][cb:post_href]&t=[cb:post_title]" target="_blank"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/template/2099997/blank.gif" width="20" height="20" border="0" alt="" title="این مطلب را به اشتراک بگذارید"></a></div>
                <div class="m27"><a href="http://delicious.com/post?url=[cb:blog_full_address][cb:post_href]&title=[cb:post_title]" target="_blank"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/template/2099997/blank.gif" width="20" height="20" border="0" alt="" title="این مطلب را به اشتراک بگذارید"></a></div>
                <div class="m28"><a href="www.flickr.com/?url=[cb:blog_full_address][cb:post_href]&title=[cb:post_title]" target="_blank"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/template/2099997/blank.gif" width="20" height="20" border="0" alt="" title="این مطلب را به اشتراک بگذارید"></a></div>
                <div class="m29"><a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&bkmk=[cb:blog_full_address][cb:post_href]&title=[cb:post_title]" target="_blank"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/template/2099997/blank.gif" width="20" height="20" border="0" alt="" title="این مطلب را به اشتراک بگذارید"></a></div>
                <div class="m30"><a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=[cb:blog_full_address][cb:post_href]&title=[cb:post_title]" target="_blank"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/template/2099997/blank.gif" width="20" height="20" border="0" alt="" title="این مطلب را به اشتراک بگذارید"></a></div>
                <div class="m31"><a href="http://twitter.com/home?status=Reading+this:+[cb:blog_full_address][cb:post_href]&title=[cb:post_title]" target="_blank"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/template/2099997/blank.gif" width="20" height="20" border="0" alt="" title="این مطلب را به اشتراک بگذارید"></a></div>
            </div>
            <div class="div27 , text8"><a href="[cb:post_comment_href_onpage]">نظرات ([cb:post_comment_count])</a></div>
            <div class="div58 , text7"><a href="[cb:post_author_href]">[cb:post_author_name]</a>


                <div style="margin-top: -20px;margin-left: 5px;">[cb:post_like]</div>


            </div>
            <div class="div581 , text7">[cb:post_create_date]</div>
        </div>
        <style>

            img{
                max-width: 505px;
            }


            .text100 , .text100 a{color:#FFF; font-size:8pt;-moz-text-shadow: #444 1px 1px 0px;-webkit-text-shadow: #444 1px 1px 0px;text-shadow: #444 1px 1px 0px;}
            .text101 , .text101 a{color:#444444; font-size:8pt;-moz-text-shadow: #fff 1px 1px 0px;-webkit-text-shadow: #fff 1px 1px 0px;text-shadow: #fff 1px 1px 0px;}
            .text102 , .text102 a{color:#000; font-size:8pt;-moz-text-shadow: #fff 1px 1px 0px;-webkit-text-shadow: #fff 1px 1px 0px;text-shadow: #fff 1px 1px 0px;}

            .com{ width:535px; float:left; background:#e5e5e5; -webkit-border-radius: 5px;-moz-border-radius: 5px;border-radius: 5px; margin: 0 7px 0 5px; padding:0 0 10px 0;}
            .com1{ width:517px; float:left; background:#c24028; -webkit-border-radius: 5px;-moz-border-radius: 5px;border-radius: 5px; margin: 10px 20px 0 10px; padding:0 0 3px 0;}
            .com3{ width:290px; float:left; text-align:right; direction:rtl; line-height:27px;}
            .com2{ width:190px; float:left; height:30px; text-align:left; direction:rtl; line-height:27px; padding-left:10px; opacity:0.6;}
            .com4{ width:497px; float:left; background:#FFF; -webkit-border-radius: 5px;-moz-border-radius: 5px;border-radius: 5px; margin: 3px 3px 0 3px; padding: 7px; direction:rtl; text-align:right; -moz-box-shadow: inset #444 0px 0px 5px;-webkit-box-shadow:inset  #444 0px 0px 5px;box-shadow: inset #444 0px 0px 5px;}
            .com5{ width:497px; float:left; background:#cfcfcf; -webkit-border-radius: 5px;-moz-border-radius: 5px;border-radius: 5px; margin:  3px 3px 0 3px; padding: 7px; direction:rtl; text-align:right; -moz-box-shadow:inset  #444 0px 0px 5px;-webkit-box-shadow: inset #444 0px 0px 5px;box-shadow: inset #444 0px 0px 5px;}
            .com6{ width:507px; float:left; background:#fff; -webkit-border-radius: 5px;-moz-border-radius: 5px;border-radius: 5px; margin: 5px 20px 0 10px; padding: 5px 5px 5px 5px; direction:rtl; }
            .com7{width:25px; padding:5px 0 0 0; float:right; text-align:center;}
        </style>

        <cb:block_post_comment><div class="com">
            <cb:loop_post_comment>
                <div class="com1">
                    <div class="com2 , text100">[cb:post_comment_date]</div>
                    <div class="com3 , text100"><b><a href="[cb:post_comment_senderweb]">[cb:post_comment_sendername]</a></b></div>
                    <div class="com7"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/template/2099997/icon-nazar.png" width="20" height="20" border="0"></div>
                    <div class="com4 , text101">[cb:post_comment_body]</div>
                    [cb:post_comment_replystart]<div class="com5 , text102">[cb:post_comment_replyname][cb:post_comment_replybody]</div>[cb:post_comment_replyend]
                </div>
            </cb:loop_post_comment>
            <div class="com6 , text101">[cb:post_comment_form]</div>
        </div></cb:block_post_comment>

    </div></cb:loop_post></cb:block_post>

    <div class="div29"></div>
    <div class="div28 , text7">
        <cb:block_general_list><cb:loop_general_list><a href="[cb:general_list_href]" title="[cb:general_list_title]">[cb:general_list_text]</a><br></cb:loop_general_list></cb:block_general_list>
        <br><br>
        <cb:block_pages>( کل صفحات : [cb:pages_total] )&nbsp;&nbsp;&nbsp;
            <cb:loop_pages><a href="[cb:pages_href]" class=text4>[cb:pages_no]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</cb:loop_pages></cb:block_pages><br><br>
    </div>
</div>

<div class="mdiv170">

    <cb:block_blog_category><div class="mdiv24">
        <div class="mdiv35">
            <div class="mdiv25 , text5">موضوعات</div></div>
        <div class="mdiv341 , text1"><ul>
            <cb:loop_blog_category><li><a href="[cb:blog_category_href]">[cb:blog_category_name] ([cb:blog_category_post_count])</a></li></cb:loop_blog_category>
        </ul></font></div><div class="mdiv30"></div>
    </div></cb:block_blog_category>

    <cb:block_linkdaily><div class="mdiv24">
        <div class="mdiv35">
            <div class="mdiv25 , text5">پیوند روزانه</div></div>
        <div class="mdiv341 , text1"><ul>
            <cb:loop_linkdaily><li><a href="[cb:linkdaily_href]" title="[cb:linkdaily_title]" target="_blank">[cb:linkdaily_text]</a></li></cb:loop_linkdaily>
            <li><b><a href="[cb:linkdaily_full_list_href]">همه پیوندهای روزانه</a></b></li>
            <li><b><a href="[cb:linkdaily_new_href]">ارسال پیوند روزانه</a></b></li>
        </ul></div><div class="mdiv30"></div>
    </div></cb:block_linkdaily>

    <cb:block_extrapage><div class=mdiv24>
        <div class=mdiv35>
            <div class=mdiv25><font class=text5>صفحات جانبی</font></div></div>
        <div class=mdiv341><font class=text1><ul>
            <cb:loop_extrapage><li><a href="[cb:extrapage_href]">[cb:extrapage_title]</a></li></cb:loop_extrapage>
        </ul></font></div><div class=mdiv30></div>
    </div></cb:block_extrapage>

    <cb:block_stat><div class="mdiv24">
        <div class="mdiv35">
            <div class="mdiv25 , text5">آمار وبلاگ</div></div>
        <div class="mdiv341 , text1"><ul>
            <li>کل بازدید : [cb:stat_total_view]</li>
            <li>بازدید امروز :[cb:stat_today_view]</li>
            <li>بازدید دیروز : [cb:stat_yesterday_view]</li>
            <li>بازدید این ماه : [cb:stat_this_month_view]</li>
            <li>بازدید ماه قبل : [cb:stat_last_month_view]</li>
            <li>تعداد نویسندگان : [cb:stat_total_author]</li>
            <li>تعداد کل پست ها : [cb:stat_total_post]</li>
            <li>آخرین بازدید : [cb:stat_last_view_date]</li>
            <li>آخرین بروز رسانی : [cb:stat_modify_date]</li>
        </ul></div><div class="mdiv30"></div>
    </div></cb:block_stat>

    <div class="mdiv24">
        <div class="mdiv35">
            <div class="mdiv25 , text5">امکانات جانبی</div></div>
        <div class="mdiv341">
            <div class="msm"></div>
            <div class="mdiv32 , text1"><center>[cb:blog_script]</center>
                <style>
                    .mihan_logo {
                        background: url("http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/images/logo/poweredby.gif") no-repeat scroll center top transparent;
                        height: 131px;
                        margin-top: 10px;
                        text-align: center;
                    }</style>
                <div class="mihan_logo"></div>

            </div>
        </div>
        <div class="mdiv30"></div>
    </div>


</div></div>

</div></div>
</td>
</tr>
<tr>
    <td class="b2" valign="top">
        <div class="div00">
            <div class="divm">

                <div class="d6">
                    <div class="div600 , text13">
                        <marquee width="650" height="30" scrollamount="3" scrolldelay="0" direction="right" behavior="scroll" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()">به سایت ما خوش آمدید</marquee></div></div>

                <div class="fft">
                    <div class="ft1">
                        <form action="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/template/2099997/send-mail.php" method="post">
                            <input type="hidden" name="to" value="[cb:blog_email]">

                            <div class="pm1"><input type="text" name="nm" size="26" style="border: 0px none; color:#c7c7c7; background: none; font-family:Tahoma; font-size:9pt; direction:rtl"></div>
                            <div class="pm2 , text1">نام و نام خانوادگی &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>

                            <div class="pm1"><input type="text" name="ma" size="26" style="border: 0px none; color:#c7c7c7; background: none; font-family:Tahoma; font-size:9pt; direction:ltr"></div>
                            <div class="pm2 , text1">آدرس ایمیل &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>

                            <div class="pm3"><textarea name="txt" cols="35" rows="2" style="border: 0px none; color:#c7c7c7; background: none; font-family:Tahoma; font-size:9pt; direction:rtl" onFocus="if(this.value=='پیام خود را اینجا بنویسید')this.value='';" onBlur="if(this.value=='')this.value='پیام خود را اینجا بنویسید';" type="text" value="پیام خود را اینجا بنویسید">پیام خود را اینجا بنویسید</textarea></div>

                            <div class="pm4"><input type="image" src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/template/2099997/blank.gif" width=100 height=35></div>

                        </form>
                    </div>

                    <div class="ft2">
                        <cb:block_blog_archive>
                            <ul id="mycarousel1" class="jcarousel jcarousel-skin-tango , text11">
                                <cb:loop_blog_archive><li><div class="ic"></div><div class="im"><a href="[cb:blog_archive_href]">[cb:blog_archive_text]</a></div></li></cb:loop_blog_archive>
                                <li><div class="ic"></div><div class="im"><b><a href="[cb:blog_archive_full_list_href]">آرشیو كل مطالب</a></b></div></li>
                            </ul></cb:block_blog_archive>
                    </div>

                    <div class="ft2">
                        <cb:block_link>
                            <ul id="mycarousel2" class="jcarousel jcarousel-skin-tango , text11">
                                <cb:loop_link><li><div class="ic"></div><div class="im"><a href="[cb:link_href]" title="[cb:link_title]" target="_blank">[cb:link_text]</a></div></li></cb:loop_link>
                                <li><div class="ic"></div><div class="im"><a target="_blank" href="http://www.mytheme.ir/domain.php">تبدیل وبلاگ به سایت</a></div></li>
                                <li><div class="ic"></div><div class="im"><a target="_blank" href="http://www.mytheme.ir">قالب وبلاگ</a></div></li>
                                <li><div class="ic"></div><div class="im"><b><a href="[cb:link_full_list_href]">همه پیوندها</a></b></div></li>
                            </ul>
                        </cb:block_link>
                    </div>

                    <div class="ft2">
                        <cb:block_blog_recent_post>
                            <ul id="mycarousel3" class="jcarousel jcarousel-skin-tango , text11">
                                <cb:loop_blog_recent_post><li><div class="ic"></div><div class="im"><h2><a href="[cb:blog_recent_post_href]">[cb:blog_recent_post_text]</a></h2></div></li></cb:loop_blog_recent_post>
                            </ul>
                        </cb:block_blog_recent_post>
                    </div>
                </div>

                <div class="ft5">
                    <div class="ft50"><a href="http://www.mytheme.ir" target="_blank"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/template/2099997/blank.gif" border=0 width=200 height=40></a></div>
                    <div class="ft51 , text11">کلیه حقوق این وبلاگ برای <b><a href="/">[cb:blog_title]</a></b> محفوظ است</div>
                </div>

            </div></div>
    </td>
</tr>
</table>
</div>
<style>
    h2,h1 {
        margin: 0;
    }
</style>
</body>

</html>