تبلیغات
رمز فایل فشرده : www.download.ir
( پسورد را تایپ کنید )

فصل 1 :

دانلود قسمت 01 - حجم 258 مگابایت

دانلود قسمت 02 - حجم 240 مگابایت

دانلود قسمت 03 - حجم 222 مگابایت

دانلود قسمت 04 - حجم 210 مگابایت

دانلود قسمت 05 - حجم 231 مگابایت

دانلود قسمت 06 - حجم 248 مگابایت

دانلود قسمت 07 - حجم 248 مگابایت

دانلود قسمت 08 - حجم 224 مگابایت

دانلود قسمت 09 - حجم 252 مگابایت

دانلود قسمت 10 - حجم 231 مگابایت

دانلود قسمت 11 - حجم 234 مگابایت

دانلود قسمت 12 - حجم 214 مگابایت

دانلود قسمت 13 - حجم 210 مگابایت

دانلود قسمت 14 - حجم 212 مگابایت

دانلود قسمت 15 - حجم 221 مگابایت

دانلود قسمت 16 - حجم 222 مگابایت

دانلود قسمت 17 - حجم 220 مگابایت

دانلود قسمت 18 - حجم 229 مگابایت

دانلود قسمت 19 - حجم 238 مگابایت

دانلود قسمت 20 - حجم 260 مگابایت

دانلود زیر نویس فارسی فصل 1 بصورت کامل

======================================

فصل 2 :

دانلود قسمت 01 - کیفیت 480p - حجم 99 مگابایت

دانلود قسمت 01 - کیفیت 720p - حجم 326 مگابایت

======================================

دانلود قسمت 02 - کیفیت 480p - حجم 103 مگابایت

دانلود قسمت 02 - کیفیت 720p - حجم 300 مگابایت

======================================

دانلود قسمت 03 - کیفیت 480p - حجم 141 مگابایت

دانلود قسمت 03 -کیفیت 720p - حجم 268 مگابایت

======================================

دانلود قسمت 04 - کیفیت 480p - حجم 150 مگابایت

دانلود قسمت 04 - کیفیت 720p - حجم 396 مگابایت

======================================

دانلود قسمت 05 - کیفیت 720p - حجم 459 مگابایت

دانلود قسمت 05 - کیفیت 480p - حجم 138 مگابایت

======================================

دانلود قسمت 06 - کیفیت 480p - حجم 93 مگابایت

دانلود قسمت 06 - کیفیت 720p - حجم 301 مگابایت

======================================

دانلود قسمت 07 - کیفیت 480p - حجم 149 مگابایت

دانلود قسمت 07 - کیفیت 720p - حجم 310 مگابایت

======================================

دانلود قسمت 08 - کیفیت 480p - حجم 160 مگابایت

دانلود قسمت 08 - کیفیت 720p - حجم 490 مگابایت

======================================

دانلود قسمت 09 - کیفیت 480p - حجم 136 مگابایت

دانلود قسمت 09 - کیفیت 720p - حجم 160 مگابایت

======================================

دانلود قسمت 10 - کیفیت 720p - حجم 115 مگابایت

دانلود قسمت 10 - کیفیت 1080p - حجم 189 مگابایت

======================================

دانلود قسمت 11 - کیفیت 720p - حجم 514 مگابایت

دانلود قسمت 11 - کیفیت 480p - حجم 148 مگابایت

======================================

دانلود قسمت 12 - کیفیت 720p - حجم 274 مگابایت

دانلود قسمت 12 - کیفیت 480p - حجم 143 مگابایت

======================================

دانلود قسمت 13 - کیفیت 1080p - حجم 263 مگابایت

======================================

دانلود قسمت 14 - کیفیت 1080p - حجم 797 مگابایت

دانلود قسمت 14 - کیفیت 480p - حجم 121 مگابایت

======================================

دانلود قسمت 15 - کیفیت 720p - حجم 527 مگابایت

دانلود قسمت 15 - کیفیت 480p - حجم 282 مگابایت

======================================

دانلود قسمت 16 - کیفیت 720p - حجم 474 مگابایت

دانلود قسمت 16 - کیفیت 480p - حجم 131 مگابایت

======================================

دانلود قسمت 17 - کیفیت 720p - حجم 653 مگابایت

دانلود قسمت 17 - کیفیت 480p - حجم 161 مگابایت

======================================

دانلود قسمت 18 - کیفیت 480p - حجم 115 مگابایت

دانلود قسمت 18 - کیفیت 720p - حجم 702 مگابایت

======================================

دانلود قسمت 19 - کیفیت 480p - حجم 156 مگابایت

دانلود قسمت 19 - کیفیت 720p - حجم 156 مگابایت

======================================

دانلود قسمت 20 - کیفیت 720p - حجم 315 مگابایت

دانلود زیر نویس فارسی فصل 2 تا قسمت 19

دانلود زیرنویس فارسی فصل 2 - قسمت 20